x

Bhikkhu Abhayanando


Domisili:
Vihāra Sabua Hening Santivana Arama
d.a. Mahavihara Santisukha Samaggi 

Jl. Konsilidasi, Paniki Bawah, Mapangat, 
Manado

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Slamet Abhayanando
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 November 1998 pukul 10.37.19 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Bhikkhu Thitaketuko, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Abhayanando
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 05 Maret 2001 pukul 09.19.06 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Abhayanando


kembali ke Daftar Bhikkhu