x

DHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTA (Khotbah Tentang Pemutaran Roda Dhamma)

    DOWNLOAD AUDIO

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa


Āsāḷha dalam bahasa Pāḷi atau Āsādha dalam bahasa Sansekerta adalah nama bulan yang bersamaan dengan bulan Juli. Bulan purnama dalam bulan Āsādha adalah hari yang penting dalam sejarah kehidupan Buddha Gotama.

Pada hari Āsādha ini lebih dari 2500 tahun yang lalu, Buddha mengajarkan hasil penemuan Beliau, yaitu Empat Kebenaran Mulia, kepada lima orang petapa yang bernama Koṇḍañña, Vappa, Bhaddiya, Mahānāma, dan Assaji. Pengajaran tersebut yang diberi nama Dhamma-cakkappavattana Sutta, Khotbah tentang Pemutaran Roda Dhamma, yang menyebabkan lima petapa men-capai tingkat kesucian Sotapanna; Koṇḍañña yang pertama kali mencapai kesucian disusul dengan yang lainnya. Mereka semuanya mohon ditahbiskan menjadi bhikkhu. Setelah mendengar khotbah kedua, yaitu Anattalakkhana Sutta atau Khotbah tentang Tanpa Diri, lima bhikkhu tersebut mencapai tingkat kesucian Arahat.  

Peristiwa penting lain pada hari Āsādha yaitu terbentuknya Ariya Saṅgha yang terdiri dari enam orang suci, yaitu Buddha dan lima bhikkhu. Sejak saat itu lengkaplah sudah Tiratana atau Tiga Permata yang terdiri dari Buddharatana, Dhamma-ratana, dan Saṅgharatana. Demikian pula Tisaraṇa atau Tiga Perlindungan sudah lengkap, yaitu Perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Saṅgha.

Khotbah dimulai dengan pen-jelasan tentang dua cara ekstrim yang harus dihindari oleh petapa, yaitu:

1)mengumbar nafsu indriya (kāmasukhallikānuyoga), dan

2)menyiksa diri (attakilamathānuyoga)
Jalan Tengah yang terhindar dari kedua jalan ekstrim itu, yang telah sempurna diselami oleh Sang Tathāgata, membuka mata batin, menimbulkan pengetahuan, membawa ketenangan, pengetahuan batin luar biasa, kesadaran agung, dan pen-capaian Nibbāna. Jalan Tengah yang dimaksud adalah Jalan Mulia berunsur delapan (Ariya Aṭṭhaṅgika Magga), yang terdiri dari:

1.Pandangan Benar (sammā diṭṭhi)
2.Pikiran Benar (sammā saṅkappa)
3.Ucapan Benar (sammā vācā)
4.Perbuatan Benar (sammā kammanta)
5.Penghidupan Benar (sammā ājῑva)
6.Usaha Benar (sammā vāyāma)
7.Perhatian Benar (sammā sati)
8.Konsentrasi Benar (sammā samādhi) 

Kemudian Buddha menjelaskan hasil penemuan Beliau, yaitu Empat Kebenaran Mulia, yakni:

I. Kebenaran Mulia tentang Dukkha. 
Kelahiran, usia tua, kematian, ratap tangis, penderitaan jasmani, kepedihan hati, kekecewaan, ber-kumpul dengan yang tidak disenangi, berpisah dengan yang disenangi, tidak mendapat apa yang diinginkan adalah dukkha.

II.Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha.
Kesenangan (taṇhā), inilah yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran, yang menggemari objek di sana sini, yakni: kāmataṇhā (kesenangan terhadap nafsu inderawi), bhavataṇhā (ke-senangan terhadap kemenjadian), dan vibhavataṇhā (kesenangan terhadap ketidakmenjadian).

III.Kebenaran Mulia tentang Musnah-nya Dukkha.
Musnahnya kesenangan tersebut tanpa sisa karena lenyapnya nafsu, terlepasnya kesenangan, tertolak-nya kesenangan, terbebas dari kesenangan, tak terikat oleh ke-senangan.

IV.Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Musnahnya Dukkha.
Jalan menuju musnahnya dukkha adalah Jalan Mulia berunsur Delapan, yaitu Pandangan Benar, Pikiran Benar, Ucapan Benar, Perbuatan Benar, Penghidupan Benar, Usaha Benar, Perhatian Benar, dan Konsentrasi Benar. 


Empat Kebenaran Mulia itu dijelaskan oleh Sang Tathāgata dalam Tiga Tahap dan Dua Belas Ciri Pandangan. Tiga tahap itu adalah: 

1)pengetahuan tentang Empat Kebenaran Mulia (sacca ñāṇa), 
2)pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan tentang Empat Kebenaran Mulia (kicca ñāṇa), dan 
3)pengetahuan mengenai apa yang telah dilakukan dengan Empat Kebenaran Mulia itu (kata ñāṇa). 


Dari Tiga Tahap Pengetahuan, maka Empat Kebenaran Mulia dijelas-kan dalam Dua Belas Ciri, yaitu:
I. Kebenaran Mulia tentang Dukkha.
1.Ini adalah Kebenaran Mulia tentang Dukkha. 
2.Kebenaran Mulia tentang Dukkha patut dipahami (pariññeyya).
3.Kebenaran Mulia tentang Dukkha telah dipahami (pariññāta).

II. Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha.
4.Ini adalah Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha. 
5.Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha patut dihindari (pahātabba).
6.Kebenaran Mulia tentang Asal Mula Dukkha telah dihindari (pahῑna).

III.Kebenaran Mulia tentang Musnah-nya Dukkha.
7.Ini adalah Kebenaran Mulia tentang Musnahnya Dukkha. 
8.Kebenaran Mulia tentang Musnahnya Dukkha patut dicapai (sacchikātabba).
9.Kebenaran Mulia tentang Musnahnya Dukkha telah dicapai (sacchikāta).

IV.Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Musnahnya Dukkha.
10. Ini adalah Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Musnah-nya Dukkha.
11.Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Musnahnya Dukkha patut dikembangkan (bhāvetabba).
12.Kebenaran Mulia tentang Jalan Menuju Musnahnya Dukkha telah dikembangkan (bhāvita). 


Ketika pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya (yathābhūta ñāṇadassana) tentang Empat Kebenaran Mulia, yang terdiri dari tiga tahap dan dua belas ciri yang ada pada Sang Tathāgata telah sempurna, maka pada saat itu Sang Tathāgata menyatakan diri se-bagai orang yang mencapai Penerang-an Sempurna, nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam brahma, bersama dengan himpunan para samaṇa, brāhmaṇa, dewa, dan manusianya. Timbullah dalam diri Sang Tathāgata pengetahu-an dan pengertian, ”Tak tergoncang-kan kebebasan batin-Ku. Ini adalah kelahiran-Ku yang terakhir. Kini tidak ada tumimbal lahir lagi.”
Setelah mendengar sabda Sang Bhagavā, lima petapa tersebut merasa puas dan bersuka cita atas sabda Sang Bhagavā. 

Ketika Roda Dhamma (Dhamma-cakka) diputar oleh Sang Bhagava, di Taman Rusa Isipatana, dekat kota Bārāṇasῑ, yang tak dapat dihentikan oleh para samana, brahmana, dewa, mara, brahma, atau siapa pun juga di dunia, seketika itu juga kabar gembira ini tersebar ke alam Dewa Cātum-mahārājika, Tāvatiṁsa, Yāma, Tusita, Nimmānarati, Paranimittavasavatti, hingga para dewa yang bersemayam di alam brahma. 

Demikian pada saat itu juga, suara berkumandang hingga me-nembus ke alam brahma. Serentak sepuluh ribu tingkat alam berguncang, bergetar, bergoyah, dan sinar gilang-gemilang yang tiada taranya muncul di dunia melebihi kemampuan cahaya kedewaan.
  


Sumber: 
Book of the Kindred Sayings (Saṁyutta Nikāya) jilid 5 halaman 356

Dibaca : 2407 kali