x

Dhammadesana Kathina & Siripada Puja 2563BE/2019 VJDJ

Dhammadesana YM. Bhikkhu Sri Pannavaro Mahathera dalam Kathina & Siripada Puja di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya 09 November 2019.