x

Dhammadesana Asadha 2558 BE / 2014 oleh Y. M. Bhikkhu Sukhemo Mahathera

Dhammadesana Asadha  2558 BE / 2014 oleh Y. M. Bhikkhu Sukhemo Mahathera di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya.