x

Sanghadana Masa Kathina di Vihara Mahasampatti, Medan

Sanghadana Masa Kathina 2560 TB Dhammadesana oleh Bhikkhu Sri Pannavaro Mahathera.

Sumber: Youtube Vihara Mahasampatti, Medan.