x

Bhikkhu Saṅgha Theravāda Indonesia

» Lihat para Bhikkhu yang telah  

Saat ini ada 104 bhikkhu

Bhikkhu Sukhemo
Nama penahbisan : Sukhemo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 19 Juni 1976 pukul 16.30
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammdilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Ñāṇavarodom

Sukhemo

Bhikkhu Sri Paññāvaro
Nama penahbisan : Paññāvaro
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 21 Februari 1977 pukul 18.05 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Debkavi

Sri Paññāvaro

Bhikkhu Sri Subalaratano
Nama penahbisan : Subalaratano
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 20 Maret 1977 pukul 18.05
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Sri Subalaratano

Bhikkhu Dhammavijayo
Nama penahbisan : Dhammavijayo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 09 Maret 1979 pukul 17.41
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Debkavi

Dhammavijayo

Bhikkhu Abhisuriyo
Nama penahbisan : Abhisuriyo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 03 Juli 1980 pukul 17.38
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Chaokhun Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Abhisuriyo

Bhikkhu Dhammasubho
Nama penahbisan : Dhammasubho
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Desember 1986 pukul 14.33
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Dhammasubho

Bhikkhu Uttamo
Nama penahbisan : Uttamo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Desember 1986 pukul 14.33 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Uttamo

Bhikkhu Jotidhammo
Nama penahbisan : Jotidhammo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 05 Juni 1987 pukul 18.35 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Jotidhammo

Bhikkhu Jāgaro
Nama penahbisan : Jāgaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 06 Desember 1987 pukul 10.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Mana Athulo
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Jāgaro

Bhikkhu Khantidharo
Nama penahbisan : Khantidharo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 06 Desember 1987 pukul 10.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Mana Athulo
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera

Khantidharo

Bhikkhu Dhammadhīro
Nama penahbisan : Dhammadhīro
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 31 Desember 1989 pukul 16.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Dhammadhīro

Bhikkhu Atimedho
Nama penahbisan : Atimedho
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 09.50.32 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammavijayo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sujato, Thera

Atimedho

Bhikkhu Saddhāviro
Nama penahbisan : Saddhāviro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 10.25.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Saddhāviro

Bhikkhu Subhapañño
Nama penahbisan : Subhapañño
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 10.25.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Subhapañño

Bhikkhu Jutāliko
Nama penahbisan : Jutāliko
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 14 Juli 1993 pukul 14.46
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajvaracarn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Rajsumonmuni

Jutāliko

Bhikkhu Viriyadharo
Nama penahbisan : Viriyadharo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 10 Januari 1995 pukul 09.49 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Khantidharo

Viriyadharo

Bhikkhu Candakaro
Nama penahbisan : Candakaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 17 Februari 1996 pukul 09.00 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Candakaro

Bhikkhu Dhammakaro
Nama penahbisan : Dhammakaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 17 Februari 1996 pukul 09.00 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Dhammakaro

Bhikkhu Cittānando
Nama penahbisan : Cittānando
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 11 Juli 1996 pukul 17.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rājavarācārya
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Mahāciraphon

Cittānando

Bhikkhu Paññāndo
Nama penahbisan : Paññāndo
Tempat penahbisan : Wat Ñānasaṁvararam, Chonburi, Thailand
Tanggal penahbisan : 28 Juli 1996 pukul 17.16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Kalañānavaddhano
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Vidudhikun
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Wongsin Labhiko

Paññāndo

Bhikkhu Cittagutto
Nama penahbisan : Cittagutto
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 29 Maret 1997 pukul 09.40.55 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera

Cittagutto

Bhikkhu Adhikusalo
Nama penahbisan : Adhikusalo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 29 Maret 1997
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera

Adhikusalo

Bhikkhu Cattamano
Nama penahbisan : Cattamano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 1998 pukul 09.39.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhamma, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Khantidharo, Thera

Cattamano

Bhikkhu Sukhito
Nama penahbisan : Sukhito
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998 pukul 10.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Acharn Jhiravat

Sukhito

Bhikkhu Tejapuñño
Nama penahbisan : Tejapuñño
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998 pukul 12.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Acharn Jhiravat

Tejapuñño

Bhikkhu Santamano
Nama penahbisan : Santamano
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 03 April 1999 pukul 09.52.39 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammasubho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Santamano

Bhikkhu Ṭhitayañño
Nama penahbisan : Ṭhitayañño
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.23
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Puññāgama
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Tan Chaokun Phra Vidurdhmmabhorn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Ṭhitayañño

Bhikkhu Sucirano
Nama penahbisan : Sucirano
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.22
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Maharajamangaladiloka / Phra Rajaratanamangala
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajavaracan
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Sucirano

Bhikkhu Appamatto
Nama penahbisan : Appamatto
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Rajratanamongkon
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajvaracarn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Appamatto

Bhikkhu Subhakaro
Nama penahbisan : Subhakaro
Tempat penahbisan : Wat Thung Pho, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Juli 1999 pukul 13.25 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Abhisuriyo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Ven. Tejabhalo Kamrun

Subhakaro

Bhikkhu Sujano
Nama penahbisan : Sujano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Sujano

Bhikkhu Guttadhammo
Nama penahbisan : Guttadhammo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.37 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Guttadhammo

Bhikkhu Siriratano
Nama penahbisan : Siriratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.47 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Siriratano

Bhikkhu Abhayanando
Nama penahbisan : Abhayanando
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 05 Maret 2001 pukul 09.19.06 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera

Abhayanando

Bhikkhu Tejanando
Nama penahbisan : Tejanando
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 03 Maret 2002 pukul 09.22.11 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jāgaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera

Tejanando

Bhikkhu Ciradhammo
Nama penahbisan : Ciradhammo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.26 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Dhammakaro

Ciradhammo

Bhikkhu Dhammiko
Nama penahbisan : Dhammiko
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.46 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Dhammiko

Bhikkhu Saccadhammo
Nama penahbisan : Saccadhammo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.56 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Saccadhammo

Bhikkhu Hemadhammo
Nama penahbisan : Hemadhammo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 08 Juni 2005 pukul 13.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera

Hemadhammo

Bhikkhu Dhammajāto
Nama penahbisan : Dhammajāto
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2006 pukul 09.36 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammadhīro Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho Thera

Dhammajāto