x

Bhikkhu Ṭhitaketuko Mahāthera  


Domisili:
Vihāra Buddha Sakyamuni
Jl. Gunung Agung
RT Padang Udayana 3-A
Denpasar 80119
Telp : (0361) 427455

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Ṭhitaketuko
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 26 Juli 1988 pukul 18.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Phra Vidurdhammabhorn
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Ṭhitaketuko
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 26 Juli 1988 pukul 19.04 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Ṭhitaketuko Mahāthera
- Belum Ada -


kembali ke Daftar Bhikkhu