x

Bhikkhu  


Domisili:
Vihāra

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu
- Belum Ada -


kembali ke Daftar Bhikkhu