x

Bhikkhu Sukhemo  


Domisili:
Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Jl. Agung Permai XV Blok C No. 12
Sunter Agung Podomoro
Jakarta 14350
Telp : (021) 64716739, 6414304
Fax : (021) 6450206

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Sukhemo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 01 April 1976
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru pembimbing (Acāriya) : -
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Sukhemo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 19 Juni 1976 pukul 16.30
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammdilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Ñāṇavarodom
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Sukhemo


kembali ke Daftar Bhikkhu