x

Bhikkhu Uggaseno  


Domisili:
-

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
-
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
-
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Uggaseno


kembali ke Daftar Bhikkhu