x

Bhikkhu Saṅgha Theravāda Indonesia

» Lihat para Bhikkhu yang telah  

Saat ini ada 106 bhikkhu

Bhikkhu Jayadhammo
Nama penahbisan : Jayadhammo
Tempat penahbisan : Wat Thung Pho, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 17 Maret 2007 pukul 12.00
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Prasathanasarakun (Art Āvudhapañño)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Paññādaro
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Anavilo

Jayadhammo

Bhikkhu Guṇasīlo
Nama penahbisan : Guṇasīlo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2007 pukul 09.16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammadhīro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera

Guṇasīlo

Bhikkhu Indaguṇo
Nama penahbisan : Indaguṇo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2007 pukul 09.16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammadhīro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera

Indaguṇo

Bhikkhu Jayaratano
Nama penahbisan : Jayaratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2007 pukul 09.36 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammadhīro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Jayaratano

Bhikkhu Piyadhīro
Nama penahbisan : Piyadhīro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 08 Maret 2008 pukul 10.07.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Piyadhīro

Bhikkhu Khemavīro
Nama penahbisan : Khemavīro
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 Maret 2009 pukul 09.28 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Khemavīro

Bhikkhu Adhiratano
Nama penahbisan : Adhiratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 Maret 2009 pukul 09.59 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Adhiratano

Bhikkhu Upasamo
Nama penahbisan : Upasamo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 Maret 2009 pukul 09.59 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Upasamo

Bhikkhu Silagutto
Nama penahbisan : Silagutto
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 Maret 2009 pukul 10.46 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Viriyadharo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Silagutto

Bhikkhu Atthadhīro
Nama penahbisan : Atthadhīro
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 29 Maret 2009 pukul 10.46 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Viriyadharo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Atthadhīro

Bhikkhu Vipulasīlo
Nama penahbisan : Vipulasīlo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 27 Maret 2010 pukul 09.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Vipulasīlo

Bhikkhu Thitaviriyo
Nama penahbisan : Thitaviriyo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 27 Maret 2010 pukul 09.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Thitaviriyo

Bhikkhu Dhammamitto
Nama penahbisan : Dhammamitto
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 16 Maret 2011 pukul 09:21 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Dhammamitto

Bhikkhu Jayamedho
Nama penahbisan : Jayamedho
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 16 Maret 2011 pukul 14.19 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Jayamedho

Bhikkhu Vīrasīlo
Nama penahbisan : Vīrasīlo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2012 pukul 09:28.09 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Vīrasīlo

Bhikkhu Nandavīro
Nama penahbisan : Nandavīro
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadipa Arama, Batu
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2012 pukul 09:59.05 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhiikkhu Viriyadharo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Nandavīro

Bhikkhu Sīlanando
Nama penahbisan : Sīlanando
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadipa Arama, Batu
Tanggal penahbisan : 18 Maret 2012 pukul 10:32.06 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Sīlanando

Bhikkhu Upasīlo
Nama penahbisan : Upasīlo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 23 Maret 2013 pukul 09.38.25 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittanando, Thera

Upasīlo

Bhikkhu Khemadhīro
Nama penahbisan : Khemadhīro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 23 Maret 2013 pukul 10.14.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittanando, Thera

Khemadhīro

Bhikkhu Santadhīro
Nama penahbisan : Santadhīro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 23 Maret 2013 pukul 10.14.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittanando, Thera

Santadhīro

Bhikkhu Medhavīro
Nama penahbisan : Medhavīro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 23 Maret 2013 pukul 10.44.12 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Thera

Medhavīro

Bhikkhu Santacitto
Nama penahbisan : Santacitto
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 11 Januari 2015 pukul 08:57:58 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahathera

Santacitto

Bhikkhu Gunaseno
Nama penahbisan : Gunaseno
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 11 Januari 2015 pukul 09:27:58 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahathera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera

Gunaseno

Bhikkhu Ratanaviro
Nama penahbisan : Ratanaviro
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 11 Januari 2015 pukul 09:54:45 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Thera

Ratanaviro

Bhikkhu Dhammaratano
Nama penahbisan : Dhammaratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 11 Januari 2015 pukul 09:54:45 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Thera

Dhammaratano

Bhikkhu Sakhadhammo
Nama penahbisan : Sakhadhammo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 13 Juni 2015, pukul 09:17:56 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Sakhadhammo

Bhikkhu Silayatano
Nama penahbisan : Silayatano
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 13 Juni 2015, pukul 09:17:56 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera

Silayatano

Bhikkhu Saccapiyo
Nama penahbisan : Saccapiyo
Tempat penahbisan : Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 13 Juni 2015
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : -
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Saccapiyo

Bhikkhu Indamedho
Nama penahbisan : Indamedho
Tempat penahbisan : Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 13 Juni 2015
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : -
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Indamedho

Bhikkhu Piyaratano
Nama penahbisan : Piyaratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 28 Februari 2016, pukul 09:18:32 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Mahathera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Mahāthera

Piyaratano

Bhikkhu Adhijayo
Nama penahbisan : Adhijayo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 28 Februari 2016, pukul 09:18:32 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Mahathera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Mahāthera

Adhijayo

Bhikkhu Ratanadhiro
Nama penahbisan : Ratanadhiro
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : 28 Februari 2016, pukul 09:38:40 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera

Ratanadhiro

Bhikkhu Cittajayo
Nama penahbisan : Cittajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 09:25:16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Mahāthera

Cittajayo

Bhikkhu Cirajayo
Nama penahbisan : Cirajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 09:25:16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Mahāthera

Cirajayo

Bhikkhu Dhirajayo
Nama penahbisan : Dhirajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 09:25:16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Mahāthera

Dhirajayo

Bhikkhu Ratanajayo
Nama penahbisan : Ratanajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 10:01:31 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Suvijano, Mahāthera

Ratanajayo

Bhikkhu Atthaviro
Nama penahbisan : Atthaviro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 10:39:07 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Ṭhitayañño, Thera

Atthaviro

Bhikkhu Abhijato
Nama penahbisan : Abhijato
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 10:39:07 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Ṭhitayañño, Thera

Abhijato

Bhikkhu Senajayo
Nama penahbisan : Senajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 10:39:07 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Ṭhitayañño, Thera

Senajayo

Bhikkhu Pabhajayo
Nama penahbisan : Pabhajayo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Ārāma
Tanggal penahbisan : Minggu, 25 Februari 2018, pk. 09.25.24 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Candakaro, Mahāthera

Pabhajayo